مدیتیشن آرامش روح
برای دانلود مدیتیشین آرامش روح کلیک کنید
مانترا آرامش بخش خواب
برای دانلود مانترا آرامش قبل خواب کلیک کنید

از دستبندی های زیر موزیک موردعلاقه خودرا انتخاب کنید

صدا درمانی با فرکانس
صدادرمانی با فرکانس
۵۷,۷۰۰ تومان
مدیتیشن آرامش قلب
مدیتیشن آرامش قلب
۵۷,۷۰۰ تومان
مدیتیشن عمیق
مدیتیشن عمیق ۷۰دقیقه
۵۷,۷۰۰ تومان
فرکانس عشق به خود
فرکانس عشق به خود
۲۷,۷۰۰ تومان
آرامش ذهن
مدیتیشن آرامش ذهن
۲۷,۷۰۰ تومان
مدیتیشن خلسه عمیق
مدیتیشن خلسه عمیق
۲۷,۷۰۰ تومان
صدا درمانی شمنیک
صدا درمانی شمنیک
۲۷,۷۰۰ تومان
مدیتیشن آرامش صوفی
مدیتیشن آرامش صوفی
۲۷,۷۰۰ تومان
یوگادنس بر ماه
یوگادنس بر ماه
۲۷,۷۰۰ تومان
ریمیکس سخنان اشو
ریمیکس سخنان اشو
۲۷,۷۰۰ تومان
جنگل عرفانی
مدیتیشن جنگل عرفانی
۲۷,۷۰۰ تومان
مدیتیشن جادویی وال ها
مدیتیشن جادویی وال ها
۲۷,۷۰۰ تومان
مدیتیشن جنگل جادویی
مدیتیشن جنگل جادویی
۲۷,۷۰۰ تومان
خواب عمیق
امواج عمیق مغزی دلتا
۲۷,۷۰۰ تومان
امواج قدرتمند انرژِی
امواج قدرتمند انرژی
۲۷,۷۰۰ تومان
طبل و آتش شمنیک
طبل شمنیک با نوای آتش
۲۷,۷۰۰ تومان
موزیک هستی در رقص
موزیک هستی در رقص
۲۷,۷۰۰ تومان
مدیتیشن راه عشق
موزیک راه عشق
۱۷,۷۰۰ تومان
مدیتیشن تنفس
مدیتیشن تنفس
۱۷,۷۰۰ تومان
مدیتیشن شفای ذهن
مدیتیشن شفای ذهن
۲۷,۷۰۰ تومان
مدیتیشن شفای درون
مدیتیشن شفای درون
۲۷,۷۰۰ تومان
مانترا مقدس شیوا
مانترا مقدس شیوا
۲۷,۷۰۰ تومان
فلوت سرخپوست
فلوت سرخپوست
۲۷,۷۰۰ تومان
نوای فلوت و باران
نوای فلوت و باران
۲۷,۷۰۰ تومان
ریمیکس شجریان عالم
ریمیکس شجریان – عالم
۱۷,۷۰۰ تومان
موزیک شجریان - رخ
ریمیکس شجریان – رخ
۱۷,۷۰۰ تومان
ریمیکس شجریان - ازل
ریمیکس شجریان – ازل
۱۷,۷۰۰ تومان
هیلینگ با هنگ درام
هیلینگ با هنگ درام
۲۷,۷۰۰ تومان
هنگ درام و آبشار
هنگ درام و آبشار
۲۷,۷۰۰ تومان
طبلا هندی و هنگ درام
طبل هندی و هنگ درام
۲۷,۷۰۰ تومان
موزیک هنگ درام آرامش
هنگ درام آرامش
۲۷,۷۰۰ تومان
موزیک یوگادنس سامسار
یوگادنس مصری سامسارا
۳۷,۰۰۰ تومان
موزیک پروازی به درون
موزیک پروازی به درون
۲۷,۷۰۰ تومان
موزیک آرامش صحرا
موزیک آرامش صحرا
۲۷,۷۰۰ تومان
مدیتیشن چاکرا تاجی
مدیتیشن چاکرا تاجی
۲۷,۷۰۰ تومان
مدیتیشن چاکرا چشم سوم
مدیتیشن چاکرا چشم سوم
۲۷,۷۰۰ تومان
مدیتیشن چاکرای گلو
مدیتیشن چاکرا گلو
۲۷,۷۰۰ تومان
مدیتیشن چاکرای قلب
مدیتیشن چاکرای قلب
۲۷,۷۰۰ تومان
مدیتیشن چاکرا خاجی
مدیتیشن چاکرای خاجی
۱۱,۰۰۰ تومان
ریمیکس دنس بهرام جی
ریمیکس دنس بهرام جی
۱۷,۷۰۰ تومان
موزیک شکون
موزیک انرژی مثبت شکون
۱۷,۷۰۰ تومان
موزیک شجریان دلربا
ریمیکس شجریان دلربا
۱۷,۷۰۰ تومان
شجریان-رویا
ریمیکس شجریان رویا
۱۷,۷۰۰ تومان
موزیک هندی رهایی
موزیک هندی رهایی شیوا
۱۱,۰۰۰ تومان
موزیک شعله های درون
موزیک شعله های درون
۷,۷۰۰ تومان
برقص آ
موزیک برقص آ
۱۷,۷۰۰ تومان
صوفی
موزیک ریمیکس صوفی
۱۷,۷۰۰ تومان
مدیتیشن ذن
مدیتیشن قدرتمند ذن
۲۷,۷۰۰ تومان
مدیتیشن لاکشمی
مدیتیشن لاکشمی
۲۷,۷۰۰ تومان
مدیتیشن نمسته
۱۱,۰۰۰ تومان
فرکانس الهی
فرکانس الهی 963 هرتز
۲۷,۷۰۰ تومان
مدیتیشن فلوت سرخپوست با نوای طبیعت
فلوت سرخپوست در طبیعت
۱۷,۷۰۰ تومان
مدیتیشن سرخپوست
مدیتیشن سرخپوست
۷,۷۰۰ تومان
موزیک مانترا گانشا
۱۱,۰۰۰ تومان
موسیقی عرفانی یوگا
هنگ درام عرفانی یوگا
۱۷,۷۰۰ تومان
مانترا یوگادنس هندی
مانترا یوگادنس هندی
۱۷,۷۰۰ تومان
مانترای ارامش روح
مانترای آرامش روح
۲۷,۷۰۰ تومان
مدیتیشن مانترای اوم
مدیتیشن مانترای اوم
۲۷,۷۰۰ تومان
aramesh
موزیک آرامش پرواز روح
۱۷,۷۰۰ تومان
موزیک سنایی
موزیک سنایی
۱۷,۷۰۰ تومان
درویش
موزیک درویش
۱۷,۷۰۰ تومان
صداهای باستانی هندی
صداهای باستانی هندی
۱۷,۷۰۰ تومان
سفری به هند
موزیک سفری به هند
۱۷,۷۰۰ تومان
جهان هستی
موزیک جهان هستی
۱۷,۷۰۰ تومان
معبد درون
موزیک معبد درون
۱۷,۷۰۰ تومان
خورشید درون
موزیک خورشید درون
۱۷,۷۰۰ تومان
مانترا الهی
مانترا الهی
۱۷,۷۰۰ تومان
مدیتیشن روح راهنما
مدیتیشن روح راهنما
۱۷,۷۰۰ تومان
مدیتیشن الهه تارا
مدیتیشن الهه تارا
۱۷,۷۰۰ تومان
مدیتیشن اتصال به کل
۱۷,۷۰۰ تومان
مانترای یوگادنس
۱۷,۷۰۰ تومان
موزیک آفرینش
۲۷,۷۰۰ تومان
موزیک افق بی پایان
۲۷,۷۰۰ تومان
مدیتیشن معبد سکوت
۲۷,۷۰۰ تومان
مدیتیشن هیلینگ روح
۳۷,۷۰۰ تومان
مدیتیشن فلوت هندی
۳۷,۷۰۰ تومان